Obchodné podmienky


1. Informácie o dodávateľovi

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vob.sk je: Všeobecná obchodná, a.s., Dukelská 41, 08701 Giraltovce,  zapísaný v OR OS Prešov, vložka číslo: SA10390/P, IČO: 36182966, IČ DPH: SK202051462.


2. Zmluvné strany

Predávajúci:

Všeobecná obchodná, a.s., Dukelská 41, 08701 Giraltovce,  zapísaný v OR OS Prešov, vložka číslo: SA10390/P, IČO: 36182966, IČ DPH: SK2020051462

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar, a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak, ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.


3. Kúpna zmluva

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po prijatí objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. V záväznom potvrdení objednávky predávajúcim budú kupujúcemu na uvedenú e-mailovú adresu zaslané informácie ohľadom objednávky, hlavne údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré  bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

Zoznam tovaru v e-shope, ktorý prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe prijatej objednávky alebo otázky kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.


4. Sortiment tovaru

Internetový veľkoobchod www.vob.sk ponúka pneumatiky, akumulátory mazivá a iný tovar výrobcov s ktorými ma uzavretú dohodu o zastúpení na trhoch na ktorých pôsobí.


5. Cena

Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané s aktuálnou DPH. Akciové ceny a výpredaj sú platné počas zverejnenia v ponuke alebo do vypredania zásob. Predávajúci je oprávnený poskytovať dodatočné zľavy, ktoré sú pri vybraných produktoch na internetovej stránke alebo zľavy na základe veľkoobchodnej spolupráce.

V prípade ak objednaný tovar nie je na sklade a nie je dostupný ani u výrobcu, predávajúci môže ponúknuť tovar od alternatívneho dodávateľa. O tejto skutočnosti a o prípadných zmenách v kúpnej cene musí byť kupujúci vopred informovaný emailom alebo telefonicky a ponúknutú alternatívu musí potvrdiť.


6. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Pri kúpe tovaru alebo ponúknutej služby kupujúci zadá množstvo a potvrdí tlačítkom kúpiť. Tovar bude vložený do nákupného košíka, následne sa kupujúci bude môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplní pripravený formulár) alebo budete pokračovať v nakupovaní. Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky, odoslaním vyplneného objednávkového formulára alebo telefonicky. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového formulára alebo oznámiť ústne nasledovné údaje z dôvodu presnej identifikácie kupujúceho (druh, množstvo a cenu tovaru s DPH, meno a priezvisko kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba treba uviesť: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru, telefonický a e-mailový kontakt).


7. Dodacia lehota

Pri každom tovare je uvedený stav skladovej zásoby. V prípade, že sa tovar nachádza na sklade, predávajúci ho neodkladne vyexpeduje, v prípade, že na sklade nie je, môže predĺžiť dodaciu lehotu a to aj opakovane spolu s náhradným termínom dodania, o čom kupujúceho bude informovať telefonicky alebo e-mailom.


8. Dodacie podmienky

Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky. Zásielky sú odosielané kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Náklady na dopravu tovaru sú súčasťou ceny tovaru, avšak len v prípade zmluvných veľkoobchodných partnerov spoločnosti Všeobecná obchodná, a.s.,  ktorý odoberajú tovar pravidelným rozvozom firemnou dopravou. Pri iných spôsoboch dodania náklady na dopravu sú súčasťou ceny tovaru len ak to predávajúci výslovne uvádza v ponuke.


9. Preberanie tovaru od dopravcu

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať ihneď pri preberaní u kuriéra dopravnej spoločnosti. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný protokol. Dopravca je povinný takýto zápis spísať. Kupujúci je povinný umožniť dopravcovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody.

Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi dopravcu. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí kupujúcim zjavná, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Neskoršie reklamácie uvedeného druhu nie je možné uznať!


10. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnutý iný spôsob platby. Dobierkové a balné je zdarma. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 1 000 € (30 126 SK) s DPH má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. Predávajúci zašle kupujúcemu najneskôr 1 deň po odoslaní tovaru daňový doklad - faktúru v elektronickej forme na mail uvedený v objednávke. Podľa Zákona o účtovníctve č.431/2002 zo dňa 18.júna 2002 §32 "Preukázateľnosť účtovného dokladu" je takýto vytlačený dokument plnohodnotný daňový doklad. Faktúra zároveň slúži aj ako záručný list.


11. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou na mail sklad@vob.sk a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do skladu predávajúceho na náklady kupujúceho.

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. V prípade , že tovarom sú pneumatiky, nie je možné pneumatiky obúvať na disk, nakoľko tým vznikne ich poškodenie. V prípade, že tovar chcete vrátiť, zašlite ho späť na adresu skladu predávajúceho nepoužívaný, nepoškodený a kompletný spolu s dokladom o kúpe. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vám peniaze za tovar zašleme prevodom na váš účet a to v zákonnej lehote 15 dní.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a)   poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b)   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;


12. Stornovanie objednávky

Ak si praje kupujúci zrušiť objednávku, ktorej tovar nebol ešte doručený, kupujúci by mal čo najskôr kontaktovať telefonicky alebo e-mailom predávajúceho a uviesť číslo objednávky. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku kupujúceho na tovar, ktorý nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania, alebo ktorý nebude schopný dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, resp. v cene uvedenej v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O zrušení objednávky bude kupujúceho informovať telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.


13. Záručné a reklamačné podmienky

Predávajúci na všetok tovar zakúpený v internetovom obchode vob.sk poskytuje podľa zákona záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo používaním výrobkov v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka, je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby. Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného  tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

Pri zistení neúplnej zásielky alebo poškodenia tovaru je nutné, aby kupujúci túto skutočnosť oznámil najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu sklad@vob.sk alebo telefonicky v pracovné dni na  +421-905 618917. Neskoršie reklamácie neúplnosti zásielky alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané.

Ak kupujúci chce zakúpený tovar reklamovať, vopred kontaktuje predávajúceho na adresu sklad@vob.sk alebo telefonicky v pracovné dni na  +421-905 618917. V prípade reklamácie je kupujúci povinný poslať faktúru, ktorá slúži aj ako reklamačný list, v elektronickej alebo vytlačenej forme, doručiť tovar spolu s vyplneným reklamačným protokolom na adresu skladu predávajúceho. Tovar na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar Vám odporúčame poistiť. Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií oboznámi predávajúci kupujúceho telefonicky alebo na uvedený e-mail s výsledkom reklamačného konania najneskôr do 30 dní.


14. Ochrana osobných údajov

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu vrátane PSČ, dodaciu adresu vrátane PSČ (ak je odlišná od fakturačnej adresy), adresu trvalého bydliska vrátane PCČ v prípade, že tovar objednávate na splátky, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, dodaciu adresu vrátane PSČ (ak je odlišná od adresy sídla firmy), IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a upozorniť predávajúceho na potrebu ich opravy resp. aktualizácie

Prevádzkovateľ internetových stránok Všeobecná obchodná, a.s. rešpektuje Vaše súkromie a zaväzuje sa, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.


15. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.